Vireillä olevat kaavat

Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Alanteenjärvi-Parvajärvi rantaosayleiskaavan laatimisen (Khall 12.3.2024 § 67).

Rantaosayleiskaavalla ohjataan rantavyöhykkeen maankäyttöä ja siinä osoitetaan ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvät aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupia (MRL 72 §).

Kaavahankkeeseen liittyen järjestetään yleisötilaisuus touko-kesäkuussa 2024.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Suomussalmi 16.4.2024

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lisätietoja antavat:

Niina Kinnunen
tekninen johtaja
p. 044 777 3380
niina.j.kinnunen(a)suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
p. 044 568 4335
jarkko.juntunen(a)suomussalmi.fi

Asemakaavasuunnittelun kohteena on Suomussalmen Ruukinkankaalla sijaitseva rajavartioston alue sekä Hiltusukon puisto, joka paremmin tunnetaan Jousiampujan puistona. Rajavartioston alueen asemakaava on vuodelta 2005.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa rajavartioston erityisalueena toiminut alue Ämmänsaaren palvelujen läheisyydessä sijaitsevaksi viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi asuinpientaloalueeksi. Lisäksi tavoitteena on edistää jalankulkua ja pyöräilyä sekä alueen käyttöä viihtyisänä virkistysympäristönä.

Kunnanhallitus (18.4.2023 § 85) päättää käynnistää Ämmänsaaren asemakaavan muutoksen, joka koskee rajavartioston ja Hiltusukon puiston alueita. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja kaavan vireille tulosta kuulutetaan julkisesti.

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 20.4.2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaunisniemen osayleiskaavan muutos on nähtävillä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla.

Osayleiskaavasuunnittelun kohteena on Suomussalmen Vuokinjoen sekä Merkkivirran pohjoisranta, johon on osoitettu 15 tonttia loma-asunnoille vuoden 2003 osayleiskaavassa.

Tonteille on rakennettu tiet sekä vesi- ja viemäriverkoston liityntäpisteet. Tonteista 6 on rakennettu, joista osalle on myönnetty poikkeamislupa mm. koskien yleiskaavan mukaisen rakennusoikeuden ylitystä.

Muutostyön tarkoituksena on mahdollistaa tonttien käyttö vakituiseen asumiseen sekä muuttaa rakennusoikeus kunnan rakennusjärjestyksen mukaiselle tasolle. Tonttien määrä ei muutu kaavahankkeessa.

Kunnanhallitus (18.4.2023 § 84) päättää käynnistää Kaunisniemen osayleiskaavan muutoksen. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja osayleiskaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan julkisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suomussalmi 20.4.2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Ämmänsaaren asemakaavan korttelin 212 asemakaavan muutos on tullut vireille Suomussalmen kunnanhallituksen päätöksellä 16.1.2024 § 22. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulurakennuksille tarkoitetun korttelin täydentäminen asuinrakennuksilla.

Asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Suomussalmen kunnan verkkosivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Suomussalmi 20.2.2024

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lisätietoja antavat:
Niina Kinnunen
tekninen johtaja
044 777 3380
niina.j.kinnunen(a)suomussalmi.fi

Jarkko Juntunen
maanmittausinsinööri
044 568 4335
jarkko.juntunen(a)suomussalmi.fi