Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta päättäjien ja kuntalaisten välillä. 

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  

Ilmoitusvelvollisuus koskee kuntien keskeisiä luottamushenkilöitä sekä johtavia viranhaltijoita, joita ovat: 

  • Kunnanhallituksen jäsenet 
  • Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja viranhaltijat 
  • Valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 
  • Kunnanjohtaja 
  • Kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät 
  • Toimielinten varajäsenet 

Ilmoitukset on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.  Myös merkittävistä muutoksista on ilmoitettava.  

Ilmoitus on tehtävä johto- ja luottamustehtävistä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muusta sidonnaisuudesta, joka voi olla sellaista yhdistys- ja säätiötoimintaa, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.