Aloite ja palaute

Aloite

Mikä on aloite?

Aloite on ehdotus, jonka kunnan asukas tekee kunnalle koskien sen toimintaa. Aloite voi koskea mitä tahansa kunnan toimintaan liittyvää ja kunnan toimivallan piirissä olevaa asiaa. Aloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.  

Aloite tehdään kirjallisesti ja omalla nimellä. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee, sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.  

Aloite voidaan tehdä joko kunnan kotisivuilla löytyvällä lomakkeella [linkki]  www.suomussalmi.fi/Aloite tai lähettämällä kunnanhallitukselle osoitettu aloite postissa osoitteeseen: Suomussalmen kunnanhallitus, PL 40, 89601 Suomussalmi 

Mikä ei ole aloite? 

Hakemus, jonka kunnan jäsen tai muu asianosainen tekee omassa asiassaan kunnan viranomaiselle ei ole aloite. Esimerkkejä: erityislaissa säännelty asia (esim. rakennuslupahakemus), henkilön tai yhteisön avustushakemus tiettyihin tarkoituksiin osoitetuista määrärahoista, urakkatarjous työhön josta on pyydetty tekemään tarjouksia tai maanomistajan esitys kaavan laatimisesta tai sen muuttamisesta maallaan. 

Aloitteita eivät myöskään ole luottamushenkilön tai viranhaltijan tekemät aloitteet tai toisen viranomaisen tekemä aloite. 

Taustaa 

Kuntalain 23 § mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita myös palveluaan koskevassa asiassa. Aloite tehdään kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee, sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 

Suomussalmen kunnan hallintosäännön 151 § mukaan kunnan asukkaiden tekemät aloitteet kirjataan saapuneeksi keskusarkistossa ja ne toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Aloite lähetetään valmisteltavaksi sille kunnan viranomaiselle, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä ko. asiassa. 

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Kun aloite on käsitelty loppuun, ilmoitetaan aloitteen tekijälle, onko aloite johtanut toimenpiteisiin. 

Valtuusto käsittelee vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Kuntalaki määrää myös, että jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, on asia otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. 

Lue lisää aloitteesta pdf 
Aloitteen käsittelykaavio pdf

Palaute, ehdotus tai kysymys

Kunnalle voidaan antaa palautetta, tehdä kysymyksiä tai toimenpide-ehdotuksia joko alla olevalla lomakkeella, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kunta@suomussalmi.fi. Kirjoita otsikkokenttään “Palaute” ja viestiosassa nimesi, yhteystietosi, palautteesi sekä se, mitä palautteesi koskee.

Palautteen voi lähettää myös postitse osoitteeseen: Suomussalmen kunnanhallitus, PL 40, 89601 Suomussalmi. 

Nimettömänä annettua palautetta ei käsitellä.