Koulumme järjestyssäännöt

RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa.

2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallista ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea koulutusta koskevan lainsäädännön nojalla järjestettyä koulujen työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa, sisältäen myös esiopetuksen, lisäopetuksen ja valmistavan opetuksen.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa sen ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on noudatettava myös luokkaretkillä, leirikouluissa ja työssäoppimisjaksoilla. Järjestyssäännöt eivät koske oppilaan oleskelua koulun alueella muuna aikana, eivätkä koulumatkoja. Koulun tiloissa ja alueilla voi olla muuna aikana voimassa muita sääntöjä ja määräyksiä, joita koulun tiloissa ja alueella oleskelevien tulee noudattaa.

3. OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

OPPILAAN OIKEUDET

* Minulla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

* Huolehdin siitä, että koulussamme kaikki oppilaat ovat tasavertaisia ja tasa-arvoisia.

* Minulla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.

* Minulla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

* Minulla on oikeus erikseen lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin (esim. kouluruokailu ja kouluterveydenhuolto).

OPPILAAN VELVOLLISUUDET

* Minulla on velvollisuus osallistua opetukseen.

* Minulla on velvollisuus suorittaa tehtäväni tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

* Minulla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei minulle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

* Huoltajani ilmoittaa poissaolostani viipymättä koululle.

* Muihin kuin sairaudesta aiheutuviin poissaoloihin huoltajani pyytää luvan etukäteen joko puhelimitse tai kirjallisesti luokanvalvojalta / opettajalta. Hyväksyttävästä syystä opettaja voi antaa luvan 1-3 päivän, rehtori enintään kuukauden poissaoloon. Huolehdin, että teen poissaoloni aikana tulleet kotitehtävät.

* Luvaton poissaoloni ilmoitetaan huoltajille.

4. TURVALLISUUS, VIIHTYVYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Opiskelu

* Noudatan hyviä käytöstapoja.

* En loukkaa toisia sanoillani ja teoillani. Kunnioitan fyysistä koskemattomuutta. En hyväksy kiusaamista.

* Olen paikalla oppitunnin alkaessa tarvittavat kouluvälineet mukanani.

* Osallistun työskentelyyn aktiivisesti opettajan ohjeiden mukaan ja annan työrauhan myös muille.

* Merkitsen käyttämäni lähteet asian mukaisesti näkyviin, enkä plagioi toisten töitä.

* Pukeudun asiallisesti ja kullekin oppitunnille tarkoituksenmukaisesti.

* Jätän ulkovaatteet ja -jalkineet naulakkoon mennessäni luokkaan.

* En syö makeisia, purukumia tai välipaloja oppitunneilla.

* Teen annetut kotitehtävät.

Ruokailu

* Ruokailen ryhmälleni varatulla ajalla.

* Jätän ulkovaatteet ja päähineen naulakkoon syömään mennessäni.

* Otan ruokaa itselleni sopivan annoksen mahdollisia rajoituksia noudattaen.

* Käyttäydyn aterioidessani rauhallisesti ja hyviä pöytätapoja noudattaen.

* Noudatan henkilökunnan antamia ohjeita.

* Syötyäni huolehdin, että paikkani jää siistiksi. Kiitän ruuasta.

* Palautan astiat oikeille paikoilleen. Mahdolliset ruuantähteet vien niille varattuun astiaan.

* En käytä puhelinta ruokalassa.

Oleskelu ja liikkuminen

* En kulje tarpeettomasti ruokasalin läpi.

* Vietän välitunnit ohjeiden mukaan niille varatuilla alueilla.

* En poistu välituntialueelta koulupäivän aikana ilman perusteltua syytä ja koulun henkilökunnan lupaa.

* En aja pyörällä tai mopolla välituntialueella. Pyörä- ja mopokatokset eivät ole välituntialuetta.

* Ongelmatilanteissa käännyn välituntivalvojan puoleen.

* Tapaturmista ilmoitan välittömästi välituntivalvojalle.

* Noudatan liikuntavälineiden turvallisuus- ja käyttöohjeita.

* Käyttäydyn käytävillä asiallisesti. Liikun turvallisesti ja puhun normaalilla äänenvoimakkuudella.

* En oleskele vessassa tarpeettomasti.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

* Pidämme yhdessä koulun siistinä. Jätän oppitunnin jälkeen paikkani siistiksi.

* Pidän lattiat ja piha-alueet siistinä. Laitan roskat roskikseen.

* Kunnioitan omaa, toisen ja yhteistä omaisuutta. Pidän hyvää huolta koulutarvikkeista, kuten oppikirjoista.

* Olen velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheutetun vahingon.

Turvallisuus

* Ilmoitan turvallisuuteen liittyvistä vioista tai puutteista koulun henkilökuntaan kuuluvalle aikuiselle.

* Säilytän polkupyörää, mopoa, suksia ja muita liikuntavälineitä niille osoitetuilla paikoilla.

* Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.

Mobiililaitteiden käyttö

* En käytä mobiililaitteita oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana, ellei opettaja anna siihen lupaa. Kielto koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona.

* Saan käyttää mobiililaitteita (mm. älypuhelin, tablettitietokone, älykello) oppimisen tukena koulun henkilökunnan ja huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla.

* Mobiililaitteen käyttööni välitunneilla voidaan puuttua, jos käytän laitetta esimerkiksi kiusaamis- tai häiritsemistarkoituksessa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Tupakointi, tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumausaineiden käyttö on kielletty koulun alueella ja koulun järjestämillä retkillä minään vuorokauden aikana. Tupakan, tupakkatuotteiden ja päihteiden myynti ja välittäminen on kielletty.

Tupakoinnista seuraa jälki-istunto ja huoltajiin otetaan yhteyttä. Jos tupakointi toistuu, otetaan yhteyttä poliisiin. Päihteiden käytöstä otetaan yhteyttä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin. Tupakointi, päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen ovat kiellettyjä koulun alueella kaikkina vuorokauden aikoina.

Vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden (mm. veitset, ampuma-aseet, voimakkaat laserosoittimet) tai aineiden tuominen kouluun on kielletty.

Kurinpito

Ongelmatilanteissa käydään kasvatuskeskustelu. Tarvittaessa keskusteluun pyydetään mukaan huoltajat. Vakavista rikkeistä voidaan määrätä enintään kahdeksi tunniksi jälki-istuntoon tai antaa kirjallinen varoitus. Jos edelleen epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu, oppilas voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kurinpidollisissa toimenpiteissä otetaan yhteys huoltajiin. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa perustellusta syystä oppilaan tavarat. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta häiritsevät tai vaaralliset esineet ja aineet.

Rehtorilla tai opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKASTAMINEN

Järjestyssäännöistä tiedotetaan jokaiseen kotiin jaettavassa lukuvuositiedotteessa ja Wilmassa.

Järjestyssäännöt käsitellään vuosittain oppilaiden kanssa luokanopettajan/-valvojan johdolla.

Järjestyssääntöjä tarkastellaan ja päivitetään vuosittain.