Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan.

Palvelu

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen eli pienten energiantuotantolaitosten, jakeluasemien ja asfalttiasemien osalta. Rekisteröitäville laitoksille ei ympäristölupaa tarvitse hakea.

Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä.

Ehdot ja kriteerit

Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Toimintaohje

Ilmoita valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla.

Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaisen taksaan 1.1.2021.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Rekisteröintimenettely

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukainen_rekisterointi

Rekisteröitävät toiminnat

https://www.edilex.fi/data/sdliite/liite/6418.pdf