Työttömien terveystarkastus

Jos olet työ­tön, voit ha­keu­tua Suomussalmen kunnan jär­jes­tä­mään työt­tö­mien ter­veys­tar­kas­tuk­seen. Työt­tö­mien ter­veys­tar­kas­tus­ten toi­min­ta-aja­tuk­se­na on edis­tää työt­tö­mien ter­vey­den­ti­laa, hy­vin­voin­tia se­kä työ- ja toi­min­ta­ky­kyä. Omas­ta työ­ky­vys­tä huo­leh­ti­mi­nen hel­pot­taa uu­del­leen työl­lis­ty­mis­tä ja työ­hön pa­laa­mis­ta se­kä yl­lä­pi­tää työn­ha­ki­jan hen­kis­tä ja fyy­sis­tä hy­vin­voin­tia. Ter­veys­tar­kas­tus­ten aja­tuk­se­na on en­nal­taeh­käis­tä mah­dol­lis­ten ter­vey­son­gel­mien syn­ty­mis­tä. 

Palvelun tuottaa Kainuun hyvinvointialue.