Opinnollistaminen

Opinnollistaminen

Opinnollistaminen on työpajalla, kunnan toimintayksikössä, yrityksessä, järjestössä tai yhdistyksessä hankittavaa osaamisen tunnistamista ja dokumentointia. Opinnollistamista voidaan tehdä palkkatyössä, palkkatuetussa työssä, työkokeilussa sekä kuntouttavan työtoiminnan työtoimintajakson aikana. Myös harrastustoiminnasta kertyvää osaamista voidaan tunnistaa. (Kainuulainen opinnollistamismalli)

Opinnollistamisen kautta saatu osaaminen sekä osaamistodistus voivat toimia ponnahduslautana työelämään tai opintoihin. Opinnollistaminen on osa työssä tai opinnoissa kehittymistä. Saadulla osaamistodistuksella on suuri merkitys ammatillisen itsetuntemuksen kehittymiselle. Se voi antaa rohkeutta tarttua vaativampiinkin ammatillisiin haasteisiin. Oppiminen on elinikäinen prosessi ja osaamista karttuu kaiken aikaa erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. (Kainuulainen opinnollistamismalli) 

Kainuussa käynnistyi vuoden 2022 alussa koko maakunnan kattava Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen ESR-hanke, jonka tavoitteena oli edistää työnhakijoiden ja työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistymistä opinnollistamisen avulla kainuulaisiin työpaikkoihin. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ajalla 1.1.2022–31.12.2023 toteutettua hanketta rahoitettiin ESR-ohjelmasta, ja omarahoitus jakautui hankkeessa mukana olevien kaikkien Kainuun kuntien ja ammattikorkeakoulun kesken. Hankkeen keskeisempinä tuloksina olivat uudet oppimisympäristöt työpaikoilla ja niiden kautta työllistyneet henkilöt. Lisäksi hankkeen avulla toteutettiin koulutuspaketteja työvoimapalveluiden asiantuntijoille ja työpaikkojen henkilöstölle. Suomussalmella työskenteli oma hankkeen työpaikkavalmentaja, joka yhdessä kunnan ja TE-palveluiden henkilöstön kanssa auttoi työttömiä työllistymisessä opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentaja toimi konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä. 

Suomussalmella opinnollistaminen jatkuu OK-hankkeen jälkeen työllisyyspalveluiden työllisyysohjaajien toteuttamana työnhakijoille suunnattuna palveluna. Kysy lisää työllisyysohjaajilta opinnollistamisesta. 

Opinnollistamisen hyödyt:

Työntekijä:

 • Työtä tekemällä saatu osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin usko omiin taitoihin lisääntyy
 • Tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja taidoistaan
 • Saa osaamistodistuksen (voi verrata laajennettuun työtodistukseen)
 • Saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista (voidaan hyväksi lukea opiskelemaan hakeutuessa)
 • Osaaminen voidaan tunnistaa oppilaitoksessa
 • Opiskeluaika lyhenee, jos henkilö hakeutuu opiskelemaan

Yritys:

 • Työtehtävien avaaminen ja vertaaminen tutkinnon perusteisiin auttaa hahmottamaan työpaikkaa työ- ja oppimisympäristönä
 • Työskentely on tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu, kun yrityksen työtehtävät on avattu
 • Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa monipuolistuvat
 • Työympäristön osaaminen tulee näkyväksi, ns. hiljainen tieto tulee esille ja jaettavaan muotoon
 • Tunnistettu oppimisympäristö auttaa yritystä markkinoinnissa
 • Edistää erilaisille oppijoille soveltuvien oppimisympäristöjen kehittymistä