• English
  • Deutch
  • русский
information
suomen kartta

Tehdyt aloitteet v.2016Toimielin, jonka käsittelyssä aloite onAloitteen tila
1. Vasemmistoryhmä:
Valtuustoaloite kunnan
tyhjenevien kiinteistöjen
irtaimiston kierrättämisestä.
Kunnanhallitus saattaa
asian hallinto-, sivistys ja
teknisiin palveluihin valmisteltavaksi.
Sivistyspalvelut, tekniset palvelut ja
työpalvelukeskus Miilu ovat osaltaan
selvittäneet käytäntönsä kunnan
tyhjenevien kiinteistöjen irtaimiston
käsittelystä. Niistä ilmenee,että
irtaimistosta luovutaan joko
julkisen kiinteistöllä tapahtuvan
kaupankäynnin kautta tai toimittamalla
myytävä irtaimisto myytäväksi
työpalvelukeskus Miiluun.
Aloite on loppuun käsitelty.
2. Aune Juntunen, Marja-Liisa Holappa,
Merja Kyllönen:
Valtuustoaloite Siikaranta-Haverinen
pururadan ylittävä suo-osuus.
Tekniset palvelut
Tekniset palvelut on kunnostanut
suon ylittävät pitkospuut rakentamalla
pitkosten päälle puiset kulkulavat kesän 2016 aikana.
Aloite on loppuun käsitelty.
3. Juhani Seppänen:
Valtuustoaloite Alvarin rivitalon
korvaamisesta.
Tekniset palvelut
Tekniset palvelut vapauttaa tontin markkinoille sen jälkeen
kun nykyinen rakennus on purettu.
Aloite on loppuun käsitelty.
4. Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite:
Esitys maakuntahallinnolle yhteisen
ruoka- ja puhtaanapitopalveluja tuottavan
oy:n perustamiseksi.
Tekniset palvelut
Aloitteen sisältö saatetaan
teknisten palvelujen toimesta tiedoksi valmistelu työryhmälle.
Aloite on loppuun käsitelty.
5. Aloite 15.2.2016/Hossan Matkailuyrittäjät ry:
Jalankulkijoille ja pyöräilijöille kevyenliikenteen tiet väleille Hossan Luontokeskus
– Lomamökit Paasovaara ja Pitkäperä – Hossan Poropuisto.
Aloitteen mukainen kevyen liikenteen väylä sijoittuu seututie 843:n varteen. Kevyen liikenteen väylälle on osoitettu aluevaraus Hossan
osayleiskaavassa. Tienpitäjänä seututiellä on alueellinen ELY-keskus. Kunta esittää tienpitäjälle kevyen liikenteen
väylänhankkeen käynnistämistä. Aloite on loppuun käsitelty.
6. Aloite 25.2.2016/ Siikarannasta lähtevälle pururadalle suolle tehtävä
kunnon pitkospuut.
Tekniset palvelut on kunnostanut suon ylittävät pitkospuut
rakentamalla pitkosten päälle puiset kulkulavat kesän 2016 aikana.
Aloite on loppuun käsitelty.
7. Aloite 8.4.2016/OAJ:n Suomussalmen paikallisyhdistys, Ruukinkankaan vanhempainyhdistys ja Ruukinkankaan koulun oppi
laskunta: Uusi koulu Ruukinkankaalle.
Uuden koulun rakentaminen selvitetään kunnan sivistystoimen käytössä olevien kiinteistöjen investointiohjelman laatimisen
yhteydessä. Ohjelman laatimistyö käynnistyy vuoden 2017 aikana.
Aloite on loppuun käsitelty.
8. Aloite 12.4.2016/Suomussalmen Kalevalaiset ry.:
Suomi 100 -juhlavuonna Suomussalmen kunta voisi kunnioittaa suomen kielen kehittäjää ja kansallistuntoa nostavan Kalevalan
kokoajaa Elias Lönnrotia muistolaatalla.
Vuoden 2017 juhlatyöryhmä on päättänyt 9.6.2016 kokouksessaan,että muistolaatta hankitaan kotiseutumuseolle. Laatan teksti sisällöstä
keskustellaan aloitteen tekijän kanssa. Laatta paljastetaan
Hossan juhlaviikon yhteydessä (9.6. - 17.6.2017) myöhemmin tarkennettavana päivänä. Aloite on hallinnollisesti käsitelty ja se on
em. toimenpiteissä. Aloite on käsitelty loppuun.
9. Aloite 1.5.2016/Pasi Falck, SuPS lentopallojaosto: Uusi, virallinen Beach Volley -kenttä Jätkänpuistoon.
Tekniset palvelut on rakentanut Beach Volley -kentän
Jätkänpuistoon kesän 2016 aikana. Aloite on loppuun käsitelty.
10. Aloite 27.4.2016/Markku Korvuo:
Lumen säilöminen Haverisen
hiihtokeskukseen.
Aloitetta käsiteltiin teknisen lautakunnan talousarvioprosessissa.
Siinä selvitettiin, että toimintaa varten tarvittava investointi on noin 80 000 euroa ja vuotuiset käyttökustannukset noin 30 000 euroa.
Lautakunta totesi,että lumen säilömiselle ja säilötystä lumesta tehtävälle ladulle ei ole taloudellisia edellytyksiä. Aloite on loppuun käsitelty.
11. Aloite 9.8.2016/Pekka Manninen/aloiteryhmä: Metsätien päällyste.
Metsätietä on päällystetty Viitostieltä alkaen noin 200 metrin
matkalta kesän 2016 päällystystöiden yhteydessä. Aloite on loppuun
käsitelty.
12.Aloite 7.4.2016/Maire Kela ja Juuso Pyykkönen: Keskustaajaman
alu eel la suojatien madallusluiskat.
Tekniset palvelut on tehnyt suojateiden ylityskohtiin madalluksia katujen päällystystöiden yhteydessä. Madalluksia toteutetaan myös
kesän 2017 päällystystöiden aikana. Aloite on loppuun käsitelty.
13. Aloite 14.11.2016/Suomussalmen Rastin hiihtojaosto: Haverisen pururadan valaiseminen.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.1.2017 § 7 päättänyt,että Haverisen hiihtokeskuksen kahden kilometrin ladun valaisemattomalle osalla, jonka pituus on noin 500 m rakennetaan valaistus kesän 2017 aikana. Aloite on loppuun käsitelty.
14. Aloite 22.11.2016/Vesi- ja viemäriliittymismaksu.
Lautakunta päättää säilyttää vesihuoltolaitoksen
liittymismaksut nykyisellään. Aloite on loppuun käsitelty.
15.Aloite 24.11.2016/Suomussalmen Rastin hiihtojaosto.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.1.2017 § 8 päättänyt,
että Haveriseen johtavalta ja Haverisessa sijaitsevalta latuverkolta
poistetaan ladun käyttöä haittaavat puut kesän 2017 aikana. Aloite
on loppuun käsitelty.
16. Aloite 11.12.2016/Kuntalaisten allekirjoittama aloite
Syväjärvenkankaan, Syväjärven
särkän, Ruunasärkän,
Jumalissärkän ja Hoikansärkän
rauhoittamises ta hakkuilta.
Suomussalmen kunnan ja metsähallituksen edustajat ovat käyneet
keskusteluja asiasta. Niissä on tuotu esille kuntalaisten tekemä
aloite. Toimivalta asiassa on metsähallituksella.
Lisätään viimeiseen, 11.12.2016 päivättyyn aloitteeseen
Syväjärvenkankaan, Syväjärvensärkän, Ruunasärkän,
Jumalissärkän ja Hoikansärkän rauhoittamisesta hakkuilta:
Aloitteen käsittely on kesken.